Huisregels

Toepasselijkheid

Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die The Streamers bezoekt op 20, 21, en 22 oktober 2023, te Arnhem in GelreDome.

 

Algemeen

Volg te allen tijde de aanwijzingen op van de, door de organisatie van The Streamers, aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie welke personen de bevoegdheid krijgen om aanwijzingen te geven.

 

Toegang tot The Streamers

 • Toegang tot The Streamers is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de organisatie afgegeven autorisatie. Door The Streamers afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de organisatie van The Streamers aangewezen personen dient iedereen aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.
 • Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van The Streamers dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.
 • Bezoekers die tijdens The Streamers de locatie verlaten, worden in beginsel geen toegang meer verleend tot de locatie.
 • Iedereen die zich op het evenement bevindt, moet zich kunnen legitimeren.
 • Voor het bezoeken van het evenement hanteert The Streamers geen minimumleeftijd, echter voor bezoekers van 16 jaar of jonger geldt dat zij moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Het is tijdens The Streamers voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.Bij overtreding volgt directe verwijdering van het terrein. Op verzoek van barpersoneel, beveiliging of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 • Roken is tijdens The Streamers alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Op dit evenement is het niet mogelijk om tabak of sigaretten te kopen.
 • De door de organisatie van The Streamers aangewezen personen hebben het recht om iedereen die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren.
 • Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (P.O.V.). Het uitvoeren van visitatie/P.O.V. bij The Streamers gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en de locatie wanneer daar aanleiding voor is. Voor The Streamers verstaan we onder visitatie het controleren van tassen, rugzakken en alles wat men bij zich draagt.
 • Onder een P.O.V. verstaan we de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

 

Verboden voorwerpen

Wettelijk verboden voorwerpen worden overgedragen aan de politie, en ongeoorloofde voorwerpen die voorkomen op onderstaande lijst worden vernietigd.

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

 1. Etens- en drinkwaren.
 2. Gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-)wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant).
 3. (Soft/hard)drugs en alcohol.
 4. Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk.
 5. Skates, fietsen, steps, skateboards, enz.
 6. (Huis)dieren.
 7. Professionele foto- en video- en audio-opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks.
 8. Bankjes, klapstoelen (of welke vorm van stoelen dan ook, rugzakstoelen uitgezonderd).
 9. Tassen groter dan A4-formaat.

En alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van The Streamers en de door de organisatie van The Streamers aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

Bij het aantreffen van wettelijk verboden voorwerpen wordt de toegang tot het evenement ontzegd, en bij het aantreffen van ongeoorloofde voorwerpen kan de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder dat er recht is op een vergoeding van de schade. Wanneer u twijfelt, neem altijd contact op met de organisatie.

 

Overtuigingen & Reclames

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan.

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van The Streamers is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.

De organisatie van The Streamers behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot The Streamers te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

 

Opnamen

Op het festivalterrein is het niemand toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen. The Streamers is bevoegd foto- en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Door toetreding van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord.


Calamiteiten

Iedereen die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van eventuele liften in geval van een calamiteit is verboden. De organisatie van The Streamers is gerechtigd om de locatie te ontruimen als daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

 

Schadevergoedingen

Het bezoeken van The Streamers geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

 

Ontzegging toegang & verwijdering

De door de organisatie van The Streamers aangewezen personen zijn altijd bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen. Geconstateerde strafbare feiten zullen altijd aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van The Streamers aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Blijf op de hoogte!