Privacy statement

Individuele persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van The Streamers B.V., is het in vrijwel alle gevallen noodzakelijk, dat The Streamers je persoonsgegevens registreert. The Streamers stelt zich ten doel om zeer zorgvuldig en transparant om te gaan met de persoonsgegevens die je aan The Streamers verstrekt. Deze privacyverklaring is dan ook toepasselijk op alle persoonsgegevens die The Streamers van je verkrijgt wanneer je haar website(s) en/of mobiele applicatie(s) bezoekt, gebruik maakt van haar diensten en/of producten of wanneer The Streamers contact met je heeft of vice versa. Je informatie- en persoonsgegevens worden door The Streamers verzameld en daarmee verwerkt om haar dienstverlening en producten te kunnen (blijven) aanbieden. The Streamers bouwt graag een duurzame relatie met je op, zodat The Streamers je ook in de toekomst van dienst kan zijn. Door het verstrekken van persoonsgegevens is communicatie met je mogelijk. Ook stel je daarmee The Streamers in staat om mogelijk interessante aanbiedingen aan je te doen (wanneer je hier toestemming voor heeft gegeven), op basis van de door jouw verstrekte gegevens in het verleden aan The Streamers verstrekte informatie.

 

The Streamers verzamelt en beheert informatie rechtstreeks, dus direct afkomstig van jouw, wanneer je de door The Streamers vervaardigde diensten en/of producten aanschaft of wanneer haar mobiele applicatie(s) een integraal onderdeel vormen van dat product. Daarnaast verzamelt The Streamers informatie van je, wanneer je een producten van haar afneemt, je inschrijft voor haar nieuwsbrief of wanneer je in de brede zin van het woord gebruik maakt van haar diensten en producten. De informatie die The Streamers van je verzamelt kan variëren, afhankelijk van je interactie met The Streamers, maar deze kan onder andere betrekking hebben op je naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en aankoopgeschiedenis. The Streamers verzamelt ook mogelijk andere informatie, die je op vrijwillige basis aan The Streamers verstrekt (bijvoorbeeld wanneer je haar producten activeert of wanneer je via een opt-in aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden van The Streamers). Je bent niet verplicht om persoonsgegevens aan The Streamers te verstrekken. Wanneer je dat niet doet of wilt, is het mogelijk, dat je geen of maar gedeeltelijk gebruik kunt maken van haar product(en) en/of dienst(en).

The Streamers kan ook informatie over je verzamelen via derde partijen, wanneer je gegevens verstrekt aan social media partijen en je met dit account abonneert op haar kanalen.

 

(Internationale) overdracht van persoonsgegevens

The Streamers is gerechtigd om je persoonsgegevens te gebruiken, onthullen, verwerken, overdragen of opslaan buiten het land waarin deze gegevens verzameld zijn. Bovendien is het The Streamers toegestaan om je persoonsgegevens over te dragen aan derden om diensten te leveren aan The Streamers, zoals voor betalingsverwerking en het versturen van nieuwsbrieven etc. Telkens wanneer The Streamers een ander bedrijf inzet om een taak van voornoemde aard uit te voeren, zal The Streamers van een dergelijke partij eisen, om de persoonsgegevens van The Streamers te beschermen en zullen zij niet bevoegd zijn om deze persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken. The Streamers kan daar echter niet garant voor staan.

 

Doelstellingen verzameling individuele persoonsgegevens en cookies

The Streamers gebruikt je informatie, inclusief je persoonsgegevens, om:

 • producten en diensten aan je te kunnen leveren; om toegangsbewijzen (fysiek en/of digitaal) aan je te kunnen verstrekken, om merchandise artikelen te kunnen versturen en om mogelijk je informatie te verifiëren en deze te verwerken; om betalingen te verwerken; voor technische ondersteunings- of andere soortgelijke doeleinden; om klantaccounts aan te maken en te onderhouden.
 • leveranciersbeheer mogelijk te maken; aanmaken van leveranciersaccounts om de aangevraagde producten en diensten te leveren en om andere handelingen uit te voeren ten behoeve van het leveranciersbeheer. De informatie die The Streamers verzamelt van haar leveranciers, wordt gebruikt voor doeleinden die in deze verklaring uiteen zijn gezet.
 • klantenservice mogelijk te maken; waaronder toegang te kunnen reguleren voor haar evenementen, technische ondersteuning te leveren of andere soortgelijke doeleinden; om te reageren op je vragen en andere redenen waarvoor je contact met The Streamers opneemt.
 • communicatie mogelijk te maken; om met je te kunnen communiceren. The Streamers kan op verschillende manieren contact met je opnemen: per post, e-mail, telefoon etc.
 • administratieve diensten te kunnen waarborgen; waaronder om de facturatie en betalingen van je naar The Streamers te beheren; om je betalingen ter verwerken en bevestigen etc.
 • beschermende maatregelen te kunnen treffen; om beveiliging, antipiraterij, fraudepreventie en andere diensten die ontwikkeld zijn om de klanten, gebruikers, leveranciers, van The Streamers, The Streamers zelf en de openbare orde te beschermen, in te voeren en te handhaven; om dit beleid, voorwaarden en ander beleid af te dwingen.
 • betere inzichten te kunnen verkrijgen; beter inzicht te geven in de toegang tot en het gebruik van haar website; om informatie en verslagen te verstrekken aan haar cliënten, investeerders, potentiële partners en anderen;
 • onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden te dienen; waaronder om de website van The Streamers, producten, diensten en klantervaring te verbeteren; om haar klant- en gebruikersgegevens te begrijpen; en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden.
 • wettelijke naleving te garanderen; om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, waaronder het reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel.
 • juridische maatregelen te kunnen treffen; wanneer het noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot mogelijke dreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van haar voorwaarden of dit beleid te onderzoeken, te voorkomen of om hiertegen maatregelen te nemen.
 • marketinginformatie te verkrijgen; wanneer dit wettelijk is vereist, voor zover het wettelijk is toegestaan of met je expliciete toestemming voor marketing- en proportionele doeleinden, inclusief via e-mail. The Streamers kan bijvoorbeeld je informatie gebruiken, zoals je e-mailadres, om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties toe te sturen, of om anderszins contact met je op te nemen over producten, diensten of informatie die volgens The Streamers interessant voor je kunnen zijn. The Streamers kan je informatie ook gebruiken om haar in staat te stellen haar diensten te adverteren op derden websites of via andere kanalen. Je kan je hier te allen tijden voor afmelden door te mailen naar [email protected].

 

Grondslagen voor verwerking verzamelde persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt, wanneer je product(en) of dienst(en) van The Streamers afneemt. The Streamers heeft je persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de diverse overeenkomsten tussen jouw en The Streamers. The Streamers verwerkt je persoonsgegevens concreet voor de volgende doelen:

 • om je gebruik te kunnen laten maken van haar diensten en producten;
 • om nieuwsbrieven, e-mails en/of aanbiedingen te kunnen verzenden;
 • om je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen jouw en The Streamers;
 • om je te informeren over wijzigingen van haar diensten, producten en updates;
 • om je in geval van calamiteiten, terugroepacties en storingen te kunnen bereiken;
 • om haar producten en dienstverlening voor je mogelijk te kunnen maken en te kunnen optimaliseren.

Bij het verwerken van je persoonsgegevens houdt The Streamers zich aan de wettelijke vereisten zoals die zijn neergelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een juridische grondslag aan te wijzen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Hierbij zal The Streamers een zorgvuldige afweging blijven maken tussen je belangen en die van haar organisatie.

Voor de verwerking, waaronder het bewaren en beveiligen van je persoonsgegevens, in het kader van het verbeteren van haar dienstverlening, marketingactiviteiten, enquêtes en het doen van onderzoeken bestaat een gerechtvaardigd organisatiebelang van The Streamers. Op deze manier is The Streamers in staat om haar diensten continue te blijven verbeteren, onder andere door middel van direct marketing. The Streamers verwerkt je gegevens bij contactmomenten via de website, e-mail, telefoon of direct contact met een medewerker, waardoor The Streamers in staat is om je vragen, klachten op- of aanmerkingen snel in behandeling te kunnen nemen en je daarmee adequaat te kunnen helpen.

 

Openbaarmakingstoestemmingen

Het is The Streamers toegestaan om de informatie in de volgende situaties bekend te maken:

 1. Verzoek van informatiedeling door een aan The Streamers gelieerde onderneming(en) en/of dochteronderneming(en); The Streamers kan je informatie verstrekken voor haar moverende doeleinden aan genoemde ondernemingen, waar zij zich ook ter wereld bevinden;
 2. Wanneer je geregistreerd bent als een gebruiker van haar website(s) en/of mobiele applicatie(s); Een gebruikersnaam of enige informatie die je plaatst op de The Streamers website, inclusief afbeeldingen zonder beperkingen, opmerkingen en tekst kunnen beschikbaar zijn voor alle gebruikers van de website van The Streamers en kunnen openbaar beschikbaar worden gesteld na het plaatsen daarvan.
 3. Wanneer externe partijen om deze informatie vragen; The Streamers kan je cookies en persoonsgegevens onthullen aan externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of andere derden om hen in staat te stellen handelingen uit te voeren namens The Streamers. Deze externe partijen kunnen The Streamers bijvoorbeeld helpen bij het beheren van haar website(s), het verwerken van informatie, waaronder administratieve of betalingsinformatie. Met deze partijen zal The Streamers een verwerkersovereenkomst afsluiten, waardoor zij verplicht zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. Dit alles voor zover de deling wettelijk is toegestaan of nadat je jouw toestemming verleent, wat ook geldt voor de inzet van verkregen informatie ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden van The Streamers. The Streamers kan samengevoegde of geanonimiseerde informatie over je onthullen aan derde partijen voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.
 4. Wanneer een zakelijke overdracht deling van informatie vergt; The Streamers kan je informatie onthullen aan een andere entiteit, in het kader van, inclusief tijdens onderhandelingen van, een overname of een fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfseenheid of activa, een faillissementsprocedure, of als onderdeel van enige andere soortelijke zakelijke overdracht.
 5. Wanneer (een reactie op) een juridische procedure wordt ingesteld; The Streamers kan je informatie onthullen om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een dagvaarding of in reactie op een rechtmatig overheidsverzoek.
 6. Wanneer de informatie The Streamers en anderen kan beschermen; The Streamers onthult je informatie indien zij van mening is, dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot mogelijke bedreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van The Streamers haar voorwaarden of dit beleid, te onderzoeken, voorkomen of hiertegen maatregelen te nemen.

 

Manier en termijnen van gegevensopslag

The Streamers neemt de beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. The Streamers heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van je persoonsgegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zodat The Streamers een passend beveiligingsniveau aan je kan garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Het beleid van The Streamers is erop gericht, dat alleen de medewerkers van The Streamers toegang hebben tot je persoonsgegevens, die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Met alle medewerkers van The Streamers is ter versterking van je privacy geheimhouding overeengekomen en er is een individuele privacyverklaring met hen vastgelegd.

Je gegevens worden opgeslagen op Europees grondgebied, met uitzondering van je naam en e-mailadres, die ook worden gehost vanuit de Verenigde Staten en Canada. Voor een juiste werking van het CRM-systeem van The Streamers zijn derden ingeschakeld. Deze ‘sub- verwerkers’ handelen enkel en alleen in opdracht van The Streamers en pas op het moment dat de betreffende partij voldoende waarborgen hebben getroffen voor wat betreft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze passende waarborgen bestaan uit bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en de EU-US Privacy Shield.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard door The Streamers dan noodzakelijk is voor het realiseren van haar doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring. Een uitzondering hierop is de situatie waarin The Streamers je uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming heeft gekregen om je gegevens langer te mogen bewaren, bijvoorbeeld om haar dienstverlening te kunnen verbeteren, en tenzij er een wettelijke verplichting is, waardoor The Streamers je persoonsgegevens langer moet bewaren. The Streamers bewaart haar financiële administratie 7 jaar. Dat betekent dat al je gegevens en documenten die betrekking hebben op de financiële transacties tussen jouw en The Streamers nog 5 jaar na het afnemen van haar producten en diensten bewaard blijven.

 

Gebruikersverantwoordelijkheid en rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben opgeslagen, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij helpen je graag.

Je bent altijd gerechtigd tot:

 • nadere uitleg over welke persoonsgegevens The Streamers van je hebben;
 • nadere uitleg hoe deze gegevens concreet worden ingezet door The Streamers;
 • het laten corrigeren van foutieve informatie door The Streamers;
 • het indienen van een verzoek tot verwijdering van (oude) persoonsgegevens;
 • het intrekken van je toestemming om je gegevens nog langer te bewaren;
 • het bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens;
 • het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Blijf op de hoogte!